HFB-LAB

Het Housing First LAB heeft tot doel ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige praktijken inzake Housing First in België. We zijn een tweedelijnsdienst die zelf geen Housing First begeleiding opneemt of woningen aanbiedt.

De opdrachten van het Housing First LAB  worden gerealiseerd door 2 coördinatoren.

 

1.   Deskundig referentiepersoon Housing First

 • Zo breed mogelijke communicatie en verspreiding van de resultaten van de testfase (opstellen van documenten/artikelen, voorstelling op conferentie in en buiten België, …)
 • Presentatie van Housing First in de diverse media.
 • Opvolging van de internationale conferentie van 9/06/2016
 • Deelnemen aan formele en informele internationale netwerken (waaronder de Housing First Europe HUB)
 • Beheer en verdere uitbouw van de website www.housingfirstbelgium.be en van de sociale media (facebook, twitter).

 

2.   Ontwikkelaar Housing First praktijken

 • We ondersteunen zowel de bestaande Housing First projecten als de nieuwe projecten.
 • We lanceren nieuwe initiatieven en zoeken hiervoor extra financiering.
 • We streven naar uniformiteit in de uitvoering van de Housing First methodiek op het terrein (label "Housing First") en in de communicatie.
 • We organiseren op regelmatige basis overlegplatform HFB (het vroegere begeleidingscomité HFB), samen met de POD-mi.
 • We werken samen met andere organisaties om opleidingen/intervisies voor de actoren op het terrein mogelijk te maken.
 • Jaarlijks vaardigen we twee mensen af voor de internationale "Train the trainer"-opleiding van de HF Hub. 
 • We geven beursen aan deelnemers van de projecten voor colloqia in binnen en buitenland.
 • Deelnemen aan de sensibilisering van de daklozensector door HF te promoten.
 • Bruggen bouwen met de andere sectoren (gezondheid/RIZIV/huisvesting/tewerkstelling).
   

3.   Incubator van sociale innovaties vanuit Housing First

 • De evaluatieprocessen methodologisch begeleiden en ondersteunen bij het lanceren van de nieuwe projecten, door raad en advies te geven aan de uitvoerders van nieuwe initiatieven in een logica van evidence based policy.
 • Actief opvolgen van de Europese en/of transnationale projecten.
 • Zich inspireren op de Europese goede praktijken en de Belgische resultaten verspreiden in het buitenland.

 

4.   Kennisbeheer

 • Een monitoring uitvoeren van de gegevens in verband met de gebruikers van Housing First Belgium. Analyses mogelijk te maken in een perspectief dat verder gaat dan 2 jaar. Consolideren van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van Housing First Belgium. Aandachtspunten signaleren over het proces van maatschappelijke integratie van ex-daklozen.

 

5.  Samenwerking en partnerschap met de Gewesten

 • Het Housing First Lab is de tussenschakel tussen de projectuitvoerders in de verschillende Gewesten. Het Lab zal de vergaderingen van het Platform Housing First Belgium begeleiden. Aan dit platform zullen de gewestelijke administraties deelnemen die bevoegd zijn voor de strijd tegen de dakloosheid. We streven naar een breed overleg over de gewesten heen.