Experiment herverbindingscoaches

De resultaten die sinds het experiment Housing First Belgium zijn behaald, plaatsen België bij de beste Europese HF-initiatieven (http://www.housingfirstbelgium.be/medias/files/housing-first-belgium-resultats-fr-3.pdf).  De betrokken cliënten behouden hun huisvesting, verkrijgen opnieuw hun rechten en zien hun algemene sociaal-gezondheidssituatie verbeteren.

Niettemin staan de ondersteuningsteams voor andere uitdagingen, met name op het gebied van sociale verbindingen (ontwikkeling van een sociaal netwerk, hervatting van familiecontacten, deelname aan gemeenschapsactiviteiten, hervatting van de opleiding of zelfs een baan...). Deze problemen doorkruisen het lopende herstelproces en kunnen zelfs de vele persoonlijke verbeteringen die huurders hebben gemaakt in gevaar brengen.

Daarom lanceerde het Housing First Belgium LAB in 2020 en 2021, met de steun van de federale minister belast met de strijd tegen armoede en de financiering van de Nationale Loterij, een nieuwe projectoproep gericht op de ontwikkeling van nieuwe interventiemethoden met het oog op het versterken van het maatschappelijke herbindingsproces voor Housing First-huurders gedurende 16 maanden.

Dit sociaal experiment, geleid en gecoördineerd door het Housing First Belgium LAB, met de sterke steun van de POD Maatschappelijke Integratie, vond plaats in de volgende steden/projecten:

 

Een samenwerking tussen drie Belgische universitaire centra - de Katholieke Universiteit Leuven, de UCL van Louvain La Neuve, de Vrije Universiteit Brussel - heeft de verschillende onderzochte methoden geevalueerd om de modaliteiten van dit experiment over te kunnen zetten in andere HF-programma's, maar ook voor toepassingen in breder psychomedicisch werk.

De verschillende projecten kregen veel ruimte om hun eigen accenten aan te brengen bij de uitbouw van deze werkingen. Bij een aantal van hen werd de coach (een term die we gebruiken om de positie van de begeleiding op herverbinding te beschrijven) toegevoegd aan het bestaande team van HF begeleiders. Hierdoor was de kennisuitwisseling en de interactie met het bestaande team groter, de doorverwijzingen liepen vlotter, maar de aangebrachte activiteiten blijven vaak nogal op het individuele domein. Daar waar de coaches zich als een eigen dienst, naast de bestaande HF-dienst, beschouwden, was er meer ruimte voor collectieve activiteiten, met een meer maatschappelijke dimensie, maar was er soms meer spanning om de verschillende rollen uit elkaar te houden en om nieuwe huurders toe te leiden.

Het volledige rapport kan u hier vinden : Rapport affiliation sociale completRapport affiliation sociale complet (3.47 MB)

De Nederlandstalige samenvatting leest u hier : Sociale herverbinding samenvatting nl 1Sociale herverbinding samenvatting nl 1 (1.57 MB)

Picnic

Verdere ondersteuning voor de Herverbinding

 

1. SOCIALE HERVERBINDING IS HET HART VAN HOUSING FIRST

Aandacht voor sociale binding is de kern van Housing First. Bij Housing First gaat het er niet alleen om mensen te helpen hun huis te krijgen en te houden; de kwestie van herstel, een van de beginselen van Housing First, gaat veel verder dan dat. En de studie heeft dit duidelijk gemaakt.

In de studie werd ook benadrukt dat succescijfers van HF's (bijvoorbeeld het aanhoudingspercentage) en cijfers in het algemeen niets zeggen over de levenskwaliteit van huurders; het is vooral een kwalitatieve benadering, directe getuigenissen, die deze dimensie echt weergeven. Het gaat er dus om middelen, instrumenten en methoden te zoeken om dit zichtbaar te maken.

2. AANVULLENDE MIDDELEN NODIG

Het versterken van de sociale herverbinding van huurders van Housing First vereist extra personeelsinzet om de ondersteuningsteams aan te vullen en zo de ontwikkeling van netwerken en acties mogelijk te maken die de duurzame integratie van huurders in hun woonomgeving bevorderen.

 

3. DIVERSITEIT en CREATIVITEIT

Het is niet mogelijk of zelfs wenselijk om één manier van werken vast te leggen om de sociale herverbinding van Housing First huurders te ontwikkelen. De ondersteuning vanuit de verschillende experimenten heeft verschillende vormen aangenomen in verschillende organisaties, gaande van gemeenschapsprojecten over meer individuele steun tot huurdersgroepen. Sommige projecten werden rechtstreeks door de ondersteuningsteams geleid, andere door een speciaal team. Deze diversiteit is een bron van creativiteit geweest. De steun voor de dimensies van aansluiting moet zeker flexibel blijven en worden aangepast aan de behoeften en de realiteit van de betrokken individuen, groepen en plaatsen.

 

Fr housing first conclusies
Nl housing first conclusies

 

 

4. DE NOODZAAK VAN LANGDURIGE ONDERSTEUNING

Je ergens thuis voelen gebeurt niet van de ene op de andere dag. Mensen die in aanmerking komen voor Housing First doorlopen een aantal fasen, en hun behoeften veranderen in elke fase van het proces. In het begin zijn er veel praktische problemen die een oplossing vragen. Naarmate de tijd verstrijkt, ontstaan er nieuwe problemen en varieert de intensiteit van de follow-up. Elke reis is uniek. Het is vooral belangrijk om de mensen niet aan hun lot over te laten, vooral omdat een duurzame verankering in een wijk een langdurige ondersteuning vereist, van enkele maanden tot enkele jaren. Deze ondersteuningsbehoefte vraagt om steun van politici en organisaties.

5. DIVERSITEIT VAN NETWERKEN

Het Housing First experiment heeft ons geleerd dat adequate huisvesting een positief effect heeft op andere gebieden van het leven. Toegang tot gezondheidszorg, persoonlijke mobiliteit, deelname aan sociaal-culturele activiteiten, sociaal-professionele integratie: het rendement van het Housing First-programma is aanzienlijk. Wij hebben echter ook geleerd dat deze integratie niet vanzelf gaat. Daarom roepen wij de verschillende Housing First-projecten op om te blijven investeren in een breed netwerk van actoren, ook buiten de sector van dakloosheid en armoedebestrijding. Dit komt zowel de HF-huurders zelf ten goede (voorbeeldfunctie en ondersteuning van hun herstel in de samenleving) als de partnerorganisaties (vragen over hun toegangsdrempels, hun functioneren, enz.) Bijzondere aandacht voor deze vaardigheid van inschakeling kan een aandachtspunt zijn in de aanwerving van nieuwe medewerkers.

6. DE HF ONDERSTEUNER, EEN BRUGGENBOUWER

De Housing First coach heeft een cruciale functie, die wij hier illustreren met het beeld van een "bruggenbouwer". De HF-ondersteuner begeleidt de huurder immers in zijn stappen, soms van de straat tot de installatie in de woning, en helpt zo zijn burgerschap te versterken/ontwikkelen. Het is een moeilijke positie omdat geen enkel doel van tevoren vaststaat. De druk van de omgeving, buren, vrienden, andere sociale diensten kan zeer groot zijn; ook de persoonlijkheid van de huurder kan worden bepaald door aanzienlijke verwondingen en trauma's uit het verleden. In de Housing First filosofie is het altijd de bedoeling de sterke punten en capaciteiten van de persoon te zien, zijn of haar zelfbeschikking te begeleiden, wat tijd vergt (iedereen gaat op zijn of haar eigen tempo) en een sterke betrokkenheid van de werkers.