Kracht.wonen als regionaal partnerschap tegen thuisloosheid 

Sinds 2014 experimenteren we met het ‘gedachtengoed Housing First’ in onze regio. We startten toen met een 3 jarig pilootproject Huis Inclusief. Sinds 2017 zijn engagementen genomen door W13 (14 OCMW’s en CAW) om regionaal de krachten te bundelen net voor die zeer kwetsbare doelgroep van langdurig thuislozen die gekenmerkt worden door een combinatie van problematieken (psychisch en/of verslaving) en waarbij er geen reguliere oplossing komt. Het regionaal samenwerkingsverband “Kracht.wonen” is geboren : vanuit een regionale solidariteit en bundeling van verschillende noodzakelijk schakels (woningen én begeleiding) nieuwe kansen bieden voor het oplossen van langdurige thuisloosheid. 

Concreet doen we dit door : 

 • Een regionaal meldpunt die de match maakt tussen vraag en aanbod (W13 mandaat) 
 • Een regionale pool van tijdelijke woningen (14 OCMW’s stellen 27 (tijdelijke) woningen ter beschikking) 
 • De inzet van begeleidingstrajecten in functie van zelfstandig wonen door een interdisciplinair begeleidingsteam.   Dit ‘dedicated’ team bestaat uit begeleiders van : 
  •  CAW Zuid-West-Vlaanderen
  • Groep Ubuntux8k (sector personen met een beperking), 
  • Vesta (psychiatrisch ondersteuningsteam) 
  • vzw Kompas (drug hulpverlening). 
 • Samenwerking met de woonclub in functie van toegang tot duurzame huisvesting. 

Het unieke karakter ligt hem in 

 1. de regionale solidariteit die zich uit in (a) elk OCMW brengt 1 woning in per 10.000 inwoners in het project. (b) De bevoegdheid over toekenning leefloon gaat ook naar dat OCMW waar de woning gelegen is 
 2. CAW die het dedicated team in kader van ‘Housing First’’ ter beschikking stelt voor dit project 
 3. Het mandaat die gegeven wordt aan W13 om als meldpunt zowel woningen als begeleiding toe te wijzen en het samenwerkingsverband te coördineren. 

Een verbindingscoach als versterking bij de werking van kracht.wonen

Door de aanstelling van een ‘verbindingscoach’ bij het dedicated team van kracht.wonen

Willen we de huidige ondersteuningstrajecten binnen kracht.wonen verder versterken zodat 

 1. de betrokken cliënten een reële en duurzame verbetering ervaren van hun persoonlijk levenssituatie op verschillende levensdomeinen.
 2. de huidige initiatieven en mogelijkheden in kader van dagbesteding, vrijwilligerswerk, ontmoeting en mogelijkheden naar werk zichtbaar zijn voor de partners en hier een traject op maat kan starten. 
 3. Het sociaal netwerk rond de cliënt verder versterkt wordt. 

 

Meer info : https://www.welzijn13.be/content/krachtwonen

Mauranne Debosschere  Expert Wonen 

+32 473 74 03 11 

mauranne.debosschere@welzijn13.be