Gent

    

Reeds sinds 2002 wordt er in het kader van het Samenwerkingsprotocol tussen OCMW Gent en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen een versnelde toewijs van een sociale woning verleend aan daklozen. Omwille van het zeer lage slaagpercentage van deze maatregel nam het bestuur van OCMW Gent de beslissing om meer in te zetten op een begeleiding op maat voor deze doelgroep en werd in september 2007 het Project Intensieve Woonbegeleiding opgericht.  Ondertussen voorzag de wetgever eveneens in deze nood aan begeleiding en koppelde in het Kaderbesluit Sociale Huur 2007 de versnelde toewijs aan het aanvaarden van begeleidende maatregelen door de huurder.  Deze “begeleidende maatregelen” werden niet door de wetgever omschreven.

 

De goede resultaten van deze begeleidingen mondden eind 2011 uit tot het Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding. Jaarlijks kunnen we 59 thuislozen via de versnelde toewijs van een sociale woning herhuisvesten.

 

De methodiek van het project, sinds 01/01/2013 uitgevoerd door de dienst Wooncoaching OCMW Gent, is volledig gebaseerd op de principes van Housing First. De aanvrager van een sociale woning ten behoeve van daklozen dient zich niet te verbinden tot een vorm van behandeling of begeleiding voor hij/zij de woning in huur kan nemen.  Indien de aanvrager in het traject van de ‘versnelde toewijs’ wenst in te stappen wordt op voorhand wel besproken dat er een wooncoach hem/haar zal begeleiden met het oog op het behoud van de verkregen woning. Aan de aanvrager wordt een duidelijke uitleg gegeven over deze begeleiding, meerbepaald het feit dat de begeleiding alle soorten van ‘zorg’ kan inhouden en dat de doelstelling “het behoud van de woning” centraal staat. 

 

Doorheen de begeleiding wordt de huurder tot niets verplicht, doch de wooncoaches pogen wel om de huurder zo veel als mogelijk te ondersteunen, te motiveren en uit te dagen om relevante.  De daklozen wordt een volledig zelfstandige (sociale) wooneenheid aangeboden, verspreid over Gent, afhankelijk van het patrimonium van de betreffende sociale huisvestingsmaatschappij welke voldoet aan de rationele bezetting.

 

De dienst Wooncoaching van OCMW Gent wil via een intensieve wooncoaching bij de cliënten thuis een structurele oplossing bieden voor hun problematische huisvestingsituatie, maw proberen we via de wooncoaching én samen met de huurder een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat zij nodig hebben om hun woning te behouden. Gezien een “thuis” ook verbonden is met veiligheid, het hebben van sociale netwerken, gezondheid, een vrijetijdsbesteding, activering en dergelijke meer worden in de wooncoaching naast het aspect wooncultuur en huisvesting ook de andere levensdomeinen opgenomen.

In eerste instantie doen we dit vanuit de visie dat een destabilisering van een bepaald levensdomein een destabilisering van de huisvestingsituatie met zich kan meebrengen. De woonsituatie staat niet los van de leefsituatie van de persoon. Iemand met overmatige schuldenproblematiek zal problemen hebben met het betalen van de huur. Iemand met onregelmatige sociale contacten en veel 'bezoek' zal problemen krijgen met de buren...   

In tweede instantie bieden we een integrale begeleiding met het oog op sociale reactivering.  Een integratie in de buurt, het opnieuw in orde brengen van de sociaal – financiële administratie, het vinden van een vrijetijdsbesteding en het (opnieuw) aanhalen van sociale banden.  Deze verschillende domeinen zorgen ervoor dat onze cliënten mogelijks meer sociaal verankerd geraken in de maatschappij. Dit kan uiteindelijk leiden tot een reactivering door middel van opleiding en / of tewerkstelling.

 

De methodiek van wooncoaching is gebaseerd op de principes van de methodiek van outreachend werken, empowerend en krachtgericht, integraal, presentie en indien nodig aanklampend.

Aangezien elke cliënt verschillend is, is ook hun situatie verschillend. Vandaar dat de wooncoaching steeds wordt geboden op maat van de cliënten en bijgevolg vraaggestuurd is. Bovendien stellen we het versterken van hun eigen vaardigheden voorop. Niettegenstaande deze verscheidenheid zijn de doelstellingen in elke begeleiding hetzelfde en worden er unieke nuanceringen aangebracht. De algemene doelstellingen worden als volgt omschreven:

 • Creëren van een stabiele woonvorm;
 • Behoud van de woning;
 • Een goed onderhouden woning;
 • Een huis wordt een Thuis;
 • Activering in de ruime zin van het woord.

 

In het kader van het project Housing First Belgium zullen we ons focussen op de personen bij wie de herhuisvesting niet op structurele wijze slaagt ondanks de intensieve wooncoaching. De oorzaak van dit “niet slagen” is niet éénduidig, doch kent verschillende dimensies, vaak voorkomend zijn:

 • Ernstige psychiatrische – en / of verslavingsproblematiek;
 • Problematiek gelinkt aan de Bijzondere jeugdzorg;
 • Hoge case load waardoor we niet in de mogelijkheid zijn om aan deze personen een nog intensievere en / of meer gediversifieerde begeleiding te bieden.

 

Het team wooncoaches wordt in dit kader uitgebreid:

 • één hoofdmaatschappelijk werker
 • 9 wooncoaches (6.5 FT)
 • 1 administratief medewerker

 

daklozen.dienstwonen@ocmw.gent
www.ocmwgent.be