Antwerpen (Kadans)

KADANS: ketenaanpak dak- en thuislozen Antwerpen stad

 

Probleemstelling

 

In de stad Antwerpen zijn er ongeveer 700 dak- en thuisloze personen gekend bij de hulpverlening (onderzoek prof. Hermans 2014). Velen van hen combineren problemen op verschillende levensdomeinen zoals financiën, verslaving, gebrek aan sociaal netwerk en problemen van geestelijke gezondheid.

 

Deze complexe problematiek maakt dat er een veelheid van diensten en organisaties betrokken is (waaronder stad en OCMW, psychiatrie, drughulpverlening, CAW werkingen, Kamiano, justitiehuis, parket, politie, gevangenis enz.). Iedere betrokken organisatie/dienst heeft een eigen specialisme waarrond gewerkt wordt.

 

Ondanks lovenswaardige inspanningen en initiatieven van organisaties en diensten is de samenwerking rondom de meest complexe doelgroepdossiers te gefragmenteerd. Hierdoor valt een bepaalde doelgroep te vaak tussen wal en schip en krijgt men niet altijd de zorg die men nodig heeft. Het gevolg hiervan is dat de leefsituatie van de persoon niet fundamenteel verbetert, maar ook dat de problemen zich veruitwendigen op het openbaar domein onder de vorm van overlast en/of overlevingscriminaliteit. Noch hulpverlening, noch politie/justitie hebben elk afzonderlijk een voldoende antwoord op deze problematiek. Daarom is samenwerking noodzakelijk. 

 

De ketenaanpak

 

De ketenaanpak dak-en thuislozen Antwerpen Stad - Kadans is een structureel en multidisciplinair (hulpverlening, politie/justitie, stad/OCMW) samenwerkingsverband met als hoofddoelstelling het verbeteren van de leefsituatie en het vergroten van de zelfredzaamheid op de diverse levensdomeinen van dak- en thuislozen met een multiproblematiek die overlast veroorzaken. 

 

Partners die zich engageren in dit project zijn: stad Antwerpen, OCMW, CAW, Kamiano, ZNA Stuivenberg, Multiversum, CGG VAGGA, Free-Clinic vzw, ADIC vzw, Weerwerk vzw, Dagcentrum De Sleutel, parket Antwerpen, lokale politie Antwerpen, justitiehuis Antwerpen, gevangenis Antwerpen en Woonhaven.

 

De partners hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend die afspraken bevat over de doelstelling van het project, de doelgroep, informatiedeling, deelprocessen, verantwoordelijkheden enz. 

In eerste instantie is de cliënt geïnformeerd over de werking van Kadans. Een dossier start op bij Kadans als de cliënt zijn of haar schriftelijke toestemming heeft gegeven. Na het versturen van de toestemming en het aanmeldingsformulier naar Kadans wordt het dossier besproken op de dossierbehandeling (tweewekelijks operationeel team).

 

Tijdens de dossierbehandeling wordt het dossier gevormd door informatie in te winnen bij de cliënt en bij de partnerorganisaties van Kadans waardoor er een volledig beeld wordt verkregen van de leefsituatie van de cliënt.

                                                                                                                                                          

Tijdens de dossiervorming wordt de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM, GGD Amsterdam) per levensdomein doorlopen.

  • Indien de informatie niet volledig is, zal er een actielijst worden opgesteld waarbij verdere noodzakelijke informatie wordt opgevraagd.
  • Indien de informatie volledig is ingevuld in de ZRM, dan kan er een niveau van zelfredzaamheid gekozen worden per levensdomein. Hierna wordt er een plan van aanpak opgemaakt, rekening houdend met de noden, wensen en perspectieven van de cliënt alsook de risico’s en beschermende factoren op de verschillende levensdomeinen.

 

Bij elk opgemaakt plan van aanpak wordt er een casusregisseur aangesteld die aan de slag gaat met het dossier. De casusregisseur coördineert alle acties in een Kadans-dossier. Hij of zij houdt het overzicht van alle lopende trajecten en ontwikkelingen mbt. de cliënt. De casusregisseur werkt vanuit een helikopterperspectief.

 

Voor betrokken diensten heeft deze manier van werken als voordeel dat er een goede doorstroming van relevante informatie is en dat de samenwerking met andere diensten gefaciliteerd wordt.

 

Voor de cliënt is de casusregisseur een neutraal aanspreekpersoon die, indien nodig, kan bemiddelen wanneer een traject bij een bepaalde dienst moeilijk loopt.

 

Initiatieven stad Antwerpen op het gebied van huisvesting: zorghostel en Kadans Wonen

 

De ketenaanpak heeft meer kans van slagen wanneer cliënten gehuisvest worden in een woonvorm/opvangvorm op maat, rekening houdend met de individuele noden en behoeften. Opvang en huisvesting zorgen immers voor de noodzakelijke stabiliteit om op andere levensdomeinen vooruitgang te boeken.

 

De stad Antwerpen investeerde daarom in een extra aanbod aan huisvesting voor de doelgroep van de ketenaanpak Kadans.

 

Het zorghostel ‘Trappenhuis’ biedt plaats aan 22 dak- en thuislozen met chronische verslavingsproblemen (vaak in combinatie met andere psychiatrische problemen). In het hostel is 24/7 begeleiding voorzien. Het project wordt uitgevoerd door CAW Antwerpen in een partnerschap met psychiatrie en verslavingszorg.

 

Kadans Wonen bestaat uit 36 wooneenheden op 5 verschillende locaties. Het project wordt uitgevoerd door  IBW Multiversum in een partnerschap met Free-Clinic vzw (verslavingszorg).

 

Meer info

 

  • kadans@antwerpen.be
  • Ketenregieteam: Eva De Bie (03 338 37 61) en Ann Kauwenberghs (03 338 37 02)