Een evaluatie na het experiment

Tijdens de eerste twee jaar van het Housing First verhaal werden de teams en de huurders gevolgd door een evaluatieteam. Voor de evidenced-based policy te kunnen aantonen werd de evolutie van het doelpubliek van HF werd vergeleken met een tweede groep van daklozen die konden gebruik maken van de klassieke steunvoorzieningen in België. De groep huurders binnen HF bedroeg 141 mensen, de twee groep bestond uit 237 personen. In totaal had het evaluatieteam contact met 378 mensen.

Het evaluatieteam bestond uit: 

  • Romain Liagre, doctor in de geografie, bij La Strada,
  • Marjorie Lelubre, doctor in de sociologie, bij het ‘Observatoire de la grande précarité et de l'exclusion du logement’ van de Relais Social de Charleroi,
  • Charlotte Brosius, onderzoekster in de sociale wetenschappen, bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
  • Coralie Buxant, doctor in de psychologie, algemene en wetenschappelijke coördinatrice van Housing First Belgium.

 

Design xp nl copier

Housing First: het werkt!
 

De resultaten na 2 jaren van follow-up tonen de effectiviteit van Housing First aan: 90% van de huurders is nog steeds gehuisvest. Ondanks het zeer kwetsbare profiel geven mensen blijk van het vermogen om hun woning te behouden.

De resultaten en aanbevelingen voor het terrein en het beleid werden voorgesteld tijdens de internationale conferentie van 9 juni 2016 in Brussel en zijn ook hier terug te vinden.

België is naast Frankrijk en Spanje het enige Europese land dat een dergelijke vergelijking heeft gemaakt.
In Canada heeft een grootschalige studie (meer dan 2000 mensen werden begeleid) bevestigd dat de praktijken van Housing First de beste keuze zijn voor daklozen met het kwetsbaarste profiel (meer informatie: Rapport Canada).

 

 

Na het experiment : het werk verder zetten

Na het federaal experiment (een groot deel van de Housing First begeleiding werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij) werden de meeste projecten lokaal verdergezet. In een aantal projecten is er ook steun van de gewestelijke overheden, maar de meeste werkingsmiddelen komen van de lokale overheden.

Vanuit het HF Lab vragen wij op regelmatige basis een minimale hoeveelheid aan gegevens op vanuit het terrein. We zijn de projecten dankbaar dat ze deze gegevens met ons willen delen. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we inspelen op evoluties op het terrein.

Zou zien we het aantal teams en het aantal huurders steeds groeien. Het geeft aan dat Housing First, hoewel in vergelijking met het aantal dak-en thuislozen nog steeds een kleine minderheid, een belangrijke alternatieve realiteit is geworden, met grote voordelen tov de bestaande klassieke tijdelijke opvangsystemen.

 

Bij de laatste telling, eind 2019, hadden we 690 clienten die op dat moment ondersteuning kregen of hadden gekregen van een housing first team in Belgie.

Helaas moeten we ook vaststellen dat 52 van onze clienten, mede door de slechte levensomstandigheden op straat kampen met enkele ernstige lichamelijke klachten en dat ze daardoor vroeger dan de gemiddelde bevolking kwamen te overlijden.

We blijven, na vijf jaar, hoge aantallen noteren bij de groep mensen die nog steeds gehuisvest is.(89%) 

We maken ons zorgen in de groep mensen die vertrokken is uit het project en waar we geen contacten meer mee hebben. We zijn niet in staat om de gegevens van deze groep verder te verfijnen. 

Na het experiment : het werk verder zetten

Na het federaal experiment (een groot deel van de Housing First begeleiding werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij) werden de meeste projecten lokaal verdergezet. In een aantal projecten is er ook steun van de gewestelijke overheden, maar de meeste werkingsmiddelen komen van de lokale overheden.

Vanuit het HF Lab vragen wij op regelmatige basis een minimale hoeveelheid aan gegevens op vanuit het terrein. We zijn de projecten dankbaar dat ze deze gegevens met ons willen delen. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we inspelen op evoluties op het terrein.

Zou zien we het aantal teams en het aantal huurders steeds groeien. Het geeft aan dat Housing First, hoewel in vergelijking met het aantal dak-en thuislozen nog steeds een kleine minderheid, een belangrijke alternatieve realiteit is geworden, met grote voordelen tov de bestaande klassieke tijdelijke opvangsystemen.

 

Eenzaamheid en ontankering als nieuwe uitdaging voor de teams.

Uit de regelmatige bevraging van de teams bleek dat, hoewel mensen er nog steeds in slagen om hun woning te behouden en aan hun huurdersverplichtingen kunnen voldoen, er toch nog veel uitdagingen blijven bestaan naar het doorbreken van eenzaamheid bij bewoners.

Vandaar de nieuwe subsidieaanvraag en het nieuwe experiment met de verbindingscoaches in zeven centrale steden. Het experiment startte begin maart 2020, maar ligt omwille van de corona uitbraak even stil. We hopen op een positieve evolutie en veel uitwisseling rond deze thema’s.